J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Profiel bestuurslid

Profiel bestuurslid van de Stichting Welzijn Teylingen

 

Inleiding

De Stichting Welzijn Teylingen heeft de opdracht het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen te stimuleren en de condities te scheppen die sociale samenhang, actieve participatie en leefbaarheid in de gemeente bevorderen. Daartoe houden de bestuursleden toezicht op de uitvoerende organisatie, is er gedurig overleg met de directeur, nemen zij initiatieven en doen zij voorstellen om het contact tussen de organisatie en de samenleving te optimaliseren.
 
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij op organisatieniveau kunnen denken en verbanden kunnen leggen tussen de doelstellingen van de stichting en de behoeften in de samenleving. Het is van belang dat in de samenstelling van het bestuur een zinvolle diversiteit tot uiting komt. Bij voorkeur wonen alle leden in de gemeente Teylingen. Het bestuur functioneert als team, bestuurt op hoofdlijnen en straalt eenduidigheid uit naar de organisatie. Binnen dat team bestaan verschillende specifieke rollen: voorzitten, financieel toezicht, inhoudelijke deskundigheid op het gebied van welzijn, communicatie.
 
Vacature:

Binnen het bestuur ontstaat een vacature voor een bestuurslid met bij voorkeur een juridische achtergrond en woonachtig in Warmond (dit gezien de samenstelling van het bestuur).
 
Dit bestuurslid is op dit punt een gesprekspartner voor de directeur. Het is wenselijk dat het bestuurslid op basis van zijn/haar ervaring met juridisch advies op professioneel niveau, onze organisatie kan adviseren.


Gewenste competenties

 Algemeen:

 
 • bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau
 • is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken
 • is in staat vragen en behoeften uit de samenleving te vertalen naar bestuurlijke acties
 • heeft affiniteit met en kennis van het sociaal domein
 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid
 • kan als klankbord voor het management en andere bestuursleden fungeren
 • zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.


Verantwoordelijkheden:

Tot de verantwoordelijkheden van bestuursleden horen in elk geval:
 • de totstandkoming van een visie, doelstellingen en strategie en de bijbehorende actieplannen
 • het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen
 • het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid
 • in de rol van formeel werkgever: klankbord voor de directeur.
 

Taken:


Tot de taken van bestuursleden behoren in elk geval:
 • voorbereiden van en proactief deelnemen aan bestuursvergaderingen
 • adviseren van de andere bestuursleden over specifieke beleidsonderdelen
 • communiceren met andere bestuursleden en de directeur over onderwerpen die spelen
 • vertegenwoordigen van de stichting op bestuurlijk niveau