Disclaimer

We doen ons uiterste best de informatie op deze site volledig en correct te houden. Ondanks de constante zorg en aandacht, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die het gevolg is van het gebuik van informatie die door middel van de site verkregen is. 

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke wijze dan ook, zodner voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ga naar de inhoud